1270 Bol vymedzený chotár Ľupče, pri tejto príležitosti bolo do ľupčianskeho chotára zahrnuté aj územie, na ktorom stojí Liptovský Michal (Uličný 2014, s. 127)
1294 Najstaršia správa o kostole Svätého Michala, ktorá sa vzťahuje na jeho územný celok (Uličný 2014, s. 127)
pred 13. stor. Kostol Svätého Michala bol vystavaný mimo sídliska, a preto mal byť spoločným kostolom pre obyvateľov susediacich dedín, v ktorých vtedy ešte nestáli vlastné kostoly (Uličný 2014, s. 128)
17. stor. Postavenie drevenej zvonice, ktorá po obnovách a úpravách jestvuje dodnes (Uličný 2014, s. 128)
16. stor. Malý majetok osady Svätý Michal patril iba tunajšiemu farárovi, obrábalo ho len pár poddanských rodín, osadu tvorili kostol, fara a dve-tri poddanské obydlia (Uličný 2014, s. 128)
17. a zač. 18. stor. Svätý Michal bola samostatná obec s vlastným richtárom (Uličný 2014, s. 128)
1828 Jestvovalo tam 16 obývaných domov, v ktorých žilo 134 dospelých obyvateľov, 123 rímskokatolíkov, 6 evanjelikov a 5 židov (Uličný 2014, s. 128)
prvá pol. 19. stor. Svätý Michal bol malou dedinou s tradične poddanským a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 128-129)