Na Krajský pamiatkový úrad Žilina bolo začiatkom marca 2020 oznámené, že pri skyrvke ornice vo Varíne sa vyskytujú zlomky pravdepodobne pravekej keramiky. Po následnej obhliadke sme zistili, že plocha pre budúcu ťažbu štrkov výrazne narušila doposiaľ neznáme archeologické nálezisko zo stredoveku a zrejme aj z praveku.

Medzi získaným súborom keramiky sa objavujú črepy pripomínajúce materiál púchovskej kultúry. Prevažná väčšina zlomkov je však zo stredoveku, z 12.-14. stor. Krajský pamiatkový úrad Žilina preto podal podnet na zastavenie prác a vydal rozhodnutie na zabezpečenie archeologického výskumu. Momentálne výskum realizuje spoločnosť Archeo Sever s. r. o. pod vedením Mgr. Barbary Zajacovej, PhD.

Stredoveký črep nájdený na novom nálezisku povrchovým zberom (foto: M. Furman)

 

Časť novoobjaveného archeologického náleziska narušeného zemnými prácami (foto: M. Furman)

 

Výber stredovekej keramiky z novoobjaveného náleziska vo Varíne (foto: M. Furman)

 

Detail na výzdobu jedného stredovekého črepu (foto: M. Furman)

 

O nálezisku písali aj viaceré web noviny a natočili reportáž:

https://zilina.dnes24.sk/prekvapenie-pri-pracach-vo-varine-objav-noveho-archeologickeho-naleziska-foto-360204

https://www.dobrenoviny.sk/c/182944/vo-varine-objavili-nove-archeologicke-nalezisko-na-ploche-na-tazbu-strkov

https://www.ta3.com/clanok/1182240/v-obci-pri-ziline-objavili-crepiny-z-praveku-ide-o-vzacne-nalezisko.html