Krajský pamiatkový úrad Žilina a Oravské múzeum v súvislosti s novým nálezom medenej sekerky z Hruštína (pozri obec Hruštín – archeológia a články) uskutočnili spoločný povrchový zber na vytypovanej polohe Lán situovanej na pravobrežnej údolnej nive Bučnikovho potoka, južne od hlavnej cesty č. 78 vedúcej z Babína do Hruštína (obr. 2).

Povrchovým zberom sa podarilo okrem novovekých nálezov (zlomky fajok a medený grajciar z roku 1800) objaviť fragmenty štiepanej industrie z pazúrika a radioláritu: jadro z čokoládového pazúrika (obr. 1: 1),

Obr. 1 Štiepaná industria z Babína (kresba: B. Lofajová Danielová).

fragmenty úštepov z pazúrika (z toho jeden patinovaný) a rádiolaritová čepeľ/vrták (obr. 1: 2). Charakter nálezov nám nedovoľuje presnejšie datovanie, radíme ich do obdobia praveku. Ide o doposiaľ neevidované archeologické nálezisko, ktoré bude potrebné do budúcna monitorovať s cieľom pokúsiť sa získať datovateľný materiál.

Obr. 2 Pohľad na lokalitu z juhu na sever (foto: M. Furman).

Na jar v roku 2018 prebehol ďalší povrchový zber Oravského múzea v skúmanej polohe, žiadne nálezy však neboli zistené. Podobne, v decembri 2020 pri obhliadke polohy neboli objavené žiadne nálezy kvôli nevhodným podmienkam na povrchový zber.

V roku 2019 bolo toto archeologické nálezisko prvýkrát zmienené v spoločnom článku autorov „Nové praveké archeologické nálezy na Orave (Lofajová Danielová/Furman 2019, 32). V ňom je uvedený chybný názov polohy Medzi potokmi. Správne je poloha Lán.

LITERATÚRA:

Furman, Martin/Lofajová Danielová, Barbora. Babín. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 16-17.

Lofajová Danielová, Barbora/Furman, Martin. Nové praveké archeologické nálezy na Orave. In: (Eds. Lofajová Danielová, Barbora/Furman, Martin) Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III. Zborník príspevkov z 2. a 3. ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Podzámok 2018. Dolný Kubín – Bratislava 2019, 30-38.