Mgr. Jozef Moravčík, sa narodil 24. januára 1944 v Močenku pri Nitre. Stredoškolské štúdium zakončil v Šali maturitnou skúškou na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v roku 1962. Jeho záujem o históriu vyústil prihlásením sa na štúdium archeológie. Toto štúdium úspešne absolvoval na Katedre archeológie, dejín umenia a

J. Moravčík na výskume v Lysici (foto: M. Furman 2014)

národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1962-1967. Ešte ako študent po skončení štvrtého ročníka nastúpil 15. augusta 1966 do Považského múzea a galérie v Žiline. Tu pôsobil nepretržite ako odborný pracovník viac ako štyridsať rokov, do roku 2007. Žilina sa stala jemu i jeho manželke a trom deťom novým domovom kde sa natrvalo usadil. Hornatý terén severozápadného Slovenska sa stal cieľom jeho ďalšieho činorodého pôsobenia i jeho výskumných aktivít, ktoré posunuli poznanie pravekého a včasnohistorického osídlenia tejto časti Slovenska, Žiliny a jej okolia.

Použitá literatúra:

URBANOVÁ Viktória: Jozef Moravčík. In: JOZEF MORAVČIK. Výberová personálna bibliografia 2015. Vydala: Krajská knižnica v Žiline. ISBN 978-80-85148-82-4