Bibliografia spracovaná podľa zborníka “Pod stromom života. Zborník k 70. narodeninám Michala Slivku” Editor: Martin Bača. Bratislava 2022.

1969

 1. Kláštorisko (Skala útočišía – Lapis refugii). Vlastivednýčasopis, roč. 18,č. 1, 1969, 39-41.
 2. Štefan Mišík (1844 – 1919). Vlastivednýčasopis, roč. 18,č. 4, 1969,

1970

 1. Kláštorisko v Slovenskom raji alebo Skala útočišía (Lapis refugii). Nové obzory 12, 1970, 261–280.

1971

 1. Hrabušická časť Slovenského raja v dávnej Spravodaj Slovenský raj, roč. 3,č. 1, 1971, 17-19.
 2. K storočnici „otca“ Slovenského Spravodaj Slovenský raj, roč. 3,č. 4, 1971, 51-53.

1976

 1. Druhé predveľkomoravské birituálne pohrebisko v Bratislave – Arch. rozhledy 28, 1976, 426–429.
 2. Rímske mince z okolia Trebišova. Krásy Slovenska, roč. 53,č. 9, 1976,
 3. Výsledky archeologického výskumu na Kláštorisku v Nové obzory 18, 1976, 199-216.
 4. Vzácne pamiatky Slanských Krásy Slovenska, roč. 53,č. 12, 1976, 544-545.

1977

 1. Ďalšia etapa výskumu Šarišského AVANS 1976, 1977, 258-259.
 2. Objav zaniknutej románskej kúrie vo AVANS 1976, 1977, 255-256.
 3. Počiatky osídlenia Trebišova a jeho Nové obzory 19, 1977, 197-232.
 4. Zisťovací výskum pri kostole Egida v Poprade. AVANS 1976, 1977, 256-258.

1978

 1. Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice – Archaeologia histo- rica 3, 1978, 303-323.
 2. Nález stredovekej hrnčiarskej pece v Nové obzory 20, 1978, 175–183.
 3. Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku Historica Carpatica 9, 1978, 217–263.

1979

 1. Opevnené sídla drobnej stredovekej šľachty v oblasti stredného Šariša. Nové obzory 21, 1979, 113-143.
 2. Renesančné kachliarstvo na východnom Výtvarný život 24,č. 6, 1979, 14–16.
 3. Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove. Archaeologia historica 4, 1979, 149–171.

1980

 1. celoštátna konferencia stredovekej archeológie. Pamiatky príroda 1, 1980, n.
 2. Pokračovanie výskumu na hrade Šariš. AVANS 1979, 1980, 193-194.
 3. Stredoveká hrnčiarska pec z Nové obzory 22, 1980, 83-104.
 4. Tehla ako stavebný materiál (príspevok k dejinám tehliarstva). Pamiatky príroda 5, 1980, 26-28.

1981

 1. K problematike výskumu hradov a hrádkov na Archaeologia historica 6, 1981, 361–402.
 2. Príspevok k dejinám a výstavbe hradu Nové obzory 23, 1981, 119-129.
 3. Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku Historica Carpatica 11/1980, 1981, 218–288.
 4. Stredoveké pamiatky v Šiveticiach a okolí. Vlastivednýčasopis 30, 1981, 186-187.
 5. Výskum bardejovskej AVANS 1980, 1981, 263.
 6. Výskum kostola Trojice v Chrasti nad Hornádom. AVANS 1980, 1981, 264-266.
 7. Výsledky archeologického výskumu a prieskumu v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Pamiatky prí- roda 3, 1981, 36-39.

1982

 1. Hrad Trebišov vo svetle archeológie. In: Tajták (zost.): Dejiny Trebišova. Košice 1982, 45–63.
 2. Nález sekeromlatu v Bratislave – AVANS 1981, 1982, 261.
 3. Praveké a ranostredoveké osídlenie Šarišského hradného Nové obzory 24, 1982, 141–159.
 4. Predbežné ukončenie systematického výskumu na hrade Šariš. AVANS 1981, 1982, 262-263.
 5. Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku Remeselnícke nástroje. Historica Carpatica 12/1981, 1982, 211–276.
 6. Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, Spiš. Nová Ves. Archaeologia Historica 7, 1982, 385–413.
 7. Výtvarný prejav stredovekej Výtvarný život, roč. 34,č. 5, 1989, 32-35.

1983

 1. Importy loštickej keramiky na východné Vlastivědný sborník Severní Morava 46, Šumperk 1983, 65-66.
 2. Nálezy kachlíc z Prešova. AVANS 1982, 1983, 226-227.
 3. Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia Archaeologia historica 8, 1983, 327-346.

1984

 1. Hrad Nové obzory 26, 1984, 167–185.
 2. Obnovený výskum na Kláštorisku v AVANS 1983, 1984, 195-196.
 3. Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizm Slovenská archeológia 32, 1984, 377-429.
 4. Stredoveké fortifkačné objekty v severnejčasti Arch. rozhledy 36, 1984, 653–663.
 5. Výsledky archeologického výskumu na lokalite Poprad Archaeologica historica 9, 1984, 193–214.
 6. Výsledky výskumu Trebišovského Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 11, 1984, 163–231.

1985

 1. Obnovený archeologický výskum na Kláštorisku v Slovenskom Krásy Slovenska 62,č. 7, 1985, 20-23.

1986

 1. celoštátna konerencia stredovekej archeológie. Pamiatky príroda, roč. 15,č. 1, 1986, III.
 2. Na okraji príspevku v centrálnych stavbách. Pamiatky príroda 15,č. 4, 1986, 138-140.
 3. Obraz stredovekého mesta na Vlastivednýčasopis, roč. 35,č. 2, 1986, 63-67.
 4. Príspevok k problematike vzíahu stredovekých sakrálnych objektov aeudálnych sídiel na Slov Archae- ologia historica 11, 1986, 359–376.

1987

 1. Hradisko pod Vlastivednýčasopis 1, 1987, 36-37.
 2. K stredovekým dejinám Bernolákova (Čeklísa) a jeho Zborník SNM 81 – História 27, 1987, 151–178.
 3. Piata výskumná sezóna na Kláštorisku. AVANS 1986, 1987, 96-97.
 4. Pozoruhodný nález stredovekých slnečných hodín na Kláštorisku. Nové obzory 29, 1987, 181–188.
 5. Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzíahoch (so za- meraním na križovnícke rády). Archaeologia historica 12, 1987, 383–402.
 6. Spiš v – 16. storočí v archeologických prameňoch. Katalóg výstavy. Bratislava – Levoča 1987.

1988

 1. Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom Archaeologia historica 13, 1988, 423–439.
 2. Výskum exteriéru kostola v Bratislave-Rusovciach. AVANS 1988, 1990, 153-154.

 

1989

 1. P. J. Šafárik vo vzíahu k archeológii. In: Sedlák (zost.): Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie. Zborník z vedeckej konferencie. Martin 1989, 255-259.
 2. Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok. Archaeologia historica 14, 1989, 181-190.

1990

 1. Archeologické doklady ku knižnej kultúre na Literárnomúzejný letopis 24, 1990, 95–112.
 2. Die Anfänge des Burgbaues in der Ostslowak In: Castrum Bene 1989, 1990, 86–103.
 3. Kultúrne pamiatky – archeologické lokality na východnom Slovensku (súčasný stav, problémy a východiská). Študijné zvesti AU SAV 26, Nitra 1990, 307–324.
 4. Letanovce – Kláštorisko. Odborné a pamiatkové predpoklady na úpravu Študijné zvesti AÚ SAV 26, 1990, 379–381.
 5. Nález džbánu z letanovskej Nové obzory 31, 1990, 123–134.
 6. Nález stredovekého kľúča v AVANS 1988, 1990, 151.
 7. Stredoveká cestná sieína východnom Slovensku a jej Slovenská numizmatika 11, 1990, 83–112.
 8. Šiesta výskumná sezóna na Kláštorisku v AVANS 1988, 1990, 151-152.
 9. Vita contemplativa ako protiklad k vita activa (Kartúzie hornonemeckej provincie). Archaeologia historica 15, 1990, 151–173.
 10. Výskum exteriéru kostola v Bratislave – AVANS 1988, 1990, 153-154.

1991

 1. Akí sme Slováci? Slovenské národné noviny, roč. 22,č. 14, 1991,
 2. Cisterciti na Archaeologia historica 16, 1991, 101–117.
 3. Funkcia cirkevných inštitúcií pri urbanizácií Trnavy. In: J. Šimončič: Trnava Zborník materiálov z kone- rencie Trnava 1238-1988. Bratislava 1991, 21–30.
 4. Kláštorisko (kataster obce Letanovce). Pamiatky a súčasnosí22, 1991, 23-24.
 5. Mittelalterliche figurale Keramik in der Slovenská archeológia 39, 1991, 333–366.
 6. Najstarší kláštor na Slovensku svedectvo listín, mlčanie archeológov. Historická revue, roč. 2,č. 7, 1991, 4-5.
 7. Siedma výskumná sezóna na Kláštorisku. AVANS 1989, 1991, 92-93.
 8. Výskum interiéru kostola v Bratislave-Rusovciach. AVANS 1989, 1991, 93-94.

1992

 1. Deviata výskumná sezóna na Kláštorisku. AVANS 1991, 1992, 113-114.
 2. Falšovanie mincí na Slovenských Slovenská numizmatika 12, 1992, 53–66.
 3. Jubilant Ivan Chalupecký. Bratislavské listy, roč. 5,č. 7-8, 1992,
 4. Veda je Kultúrny život, roč. 26,č. 9, 1992, 7.
 5. Zisíovací výskum v Lipovníku. AVANS 1990, 1992,

1993

 1. Archeologická verifikácia kresťanských stavieb a ich význam v štruktúre osídlenia Slovenska (príspevky k cirkevným dejinám). Habilitačná práca. Bratislava 1993.
 2. Fundačný proces cistercitských kláštorov na Východoslovenský pravek 4, 1993, 191-195.
 3. Kláštorná kultúra Verbum, 4, 1993, 79-83.
 4. Mlčanie v samote život v kartuziánskych kláštoroch. Historická revue, roč. 4,č. 2, 1993, 6-7.
 5. Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia. Archaeologia historica 18, 1993, 53–62.
 6. Trnavská Verbum 4, 1993, 97-98.

1994

 1. Diskutabilný Mačiansky krížik. In: Verbum 5, 1994, 90–95.
 2. K problematike eremitizmu na In: J. Šimončič(zost.): Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slo- vensku. Trnava 1994, 49–70.

1996

 1. Cirkevná historiograa v jarme komunistickej Verbum 7, 1996, 286–291.
 2. Kríž pre každého. Sentencia nad (štátnym) znakom vľudskom dejinnom súvise. Zborník SNM 90 – Archeo- lógia 6, 1996, 183–195.
 3. Nech kríž je nám Verbum 7, 1996, 99-102.
 4. Vzájomné väzby stredovekých kláštorov vo východnejčasti Karpát (poľsko – slovenko – ukrajinské). Archae- ologica historica 21, 1996, 193-217.
 5. Vzájomné väzby stredovekých kláštorov vo východnejčasti Karpát (poľsko – slovenko – ukrajinské). In: M. Parczewski (ed.): Poczatki Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie w sredniowieczu. Materialy z konferencji – Rzeszów 9-11 V 1995. Rzeszów 1996, 309-326.

1997

 1. K osemdesiatinám Bela Pollu, DrSc. Historický zborník 7, 1997, 143-144.
 2. Neverbálna komunikácia vľudovej tradícii. In: Sabol (zost.): Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava 1997, 215-220.
 3. Slovenská historiografia v kontexte európskych dejín. In: Š. Fano (ed.): Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vedecké kolokvium Bratislava -27. novembra 1996. Bratislava 1997, 160–162.
 4. Stredoveké skriptóriá. In: Domová (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kul- túry. Martin 1998, 26-44.

1998

 1. Bieda pretrpených dejín. Listy, roč. 11,č. 3, 1998, 22–23.
 2. Dieía na prvej i poslednej ceste pochovávanie detí v nádobách. Hieron 2/1997. 1998, 71-86.
 3. Kultúrny profil mesta In: I. Chalupecký (zost.): Z minulosti Spiša III –IV/1995 – 1996. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča 1998, 89–94.
 4. Locus amoenus v procese zakladania a výstavby stredovekých kláštorov. Studia Archaeologia Mediaevalia Slo- vaca 1, 1998, 59–71.
 5. Religionistika na FiF UK po skúšobnej Naša univerzita, roč. 44,č. 8, 1998, 5.
 6. Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy). Archaeologia historica 23, 1998, 259–275.
 7. Stredoveké rehoľné domy na východnom In: V. Sedlák (zost.): Zborník k slovenským dejinám. K životnému jubileu univ. pro. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. Bratislava 1998, 77–88.
 8. Stredoveké skriptóriá. In: Domová (zost.): Kniha 95’ – 96’. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kul- túry. Martin 1998, 26–44.
 9. Stredoveký homo viator (Slovensko vo vzíahu k medzinárodným pútnym miestam). Archaeologia historica 23, 1998, 303–320.

1999

 1. Človek ako kompozitum a persona „kus mäsa“ vo vzťahu k zvieraciemu mäsu (Dejinnonáboženský pohľad). In: Sokolovský (zost.): Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Zborník z rovnomenného sympózia konaného v dňoch 3.-5. decembra 1997 v Rimavskej Sobote pri príležitosti 5. výročia založenia a.s. Tauris. Martin 1999, 51–67.
 2. Problém náboženskej symboliky v teológií a In: J. Komorovský (ed.): Religionistika a teológia náboženstiev. Zborník z vedeckej konerencie organizovaný FF UK a Slovenskou spoločnosíou pre štúdium náboženstiev pri SAV. Bratislava 1999, 108–111.
 3. Strom života na Kláštorisku. Pamiatky a múzeá, roč. 48,č. 3, 1999,
 4. Taurinus Cultus et Bipennis (k symbolike býka a dvojsečnej sekery). In: L. Sokolovský (zost.): Mäsiarstvo a úde- nárstvo v dejinách Zborník z rovnomenného sympózia konaného v dňoch 3.-5. decembra 1997 v Rimavskej Sobote pri príležitosti 5. výročia založenia a.s. Tauris. Martin 1999, 285-291.
 5. Umelecké remeslo na Slovensku v románskej Pamiatky a múzeá, roč. 48,č. 2, 1999, 27–32.

2000

 1. Etablovanie rehoľných komunít v mestskom prostredí na In: M. Derwich/A. Podóg-Lenartowicz: Klasztor w miešcie šredniowiecznym i nowožytnym. Materialy z międzynarodowej konferencji naukowej zor- ganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wroclaw 2000, 71-92.
 2. Mendikantské rehole v mestotvornom procese na Archaeologica Historica 25, 2000, 267–277.
 3. Počiatky kresíanstva na Kultúra, roč. 3,č. 3, 2000, 7.

2001

 1. Doterajšie poznatky z dejín a kultúry kresíanstva na Slovensku (4. – stor). Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia 3-4. Bratislava 2001, 17–50.
 2. Glosy k prenikaniu kresíanstva na Spiš. In: M. Števík (zost.): Spiš v a 13. storočí. StaráĽubovňa 2011, 79-87.
 3. Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme Archaeologica Historica 26, 2001, 299–322.
 4. Maria Starnawska: Miedzy Jerozolima a Zakony krzyzowe na ziemiach polskich w sredniowieczu. Múzeum, roč. 47,č. 1, 2001, 44–45.
 5. Martin Vančo: Stredoveké rotundy na Slovensku (9.-13. storočie) (rec.). Studia archaeologica Slovaca Mediae- valia 3-4, 2001, 407-726.

2002

 1. Cirkevné dejiny v archeologických prameň Pamiatky a múzeá, roč. 51,č. 3, 2002, 8–12.
 2. K symbolike výzbroje a výstroja. Archaeologia historica 27, 2002, 589–605.
 3. Kresíanské pustovnícke In: R. Kožiak/V. Múcska (zost.): Rehole a kláštory v stredoveku. Bratislava 2002, 75–84.
 4. Kristianizačný proces na Spiši (k počiatkom Spišskej Kapituly). In: Chaloupecký (zost.): Z minulosti Spiša 9-10/2001–2002, Levoča 2002, 23–40.
 5. Veže ako dominanty domínií (symbolika a geneticko – typologický vývoj na Slovensku). Archaeologia historica Polona 12, 2002, 9–29.

2003

 1. Sídlisková a cirkevná štruktúra Spiša vo včasno až vrcholnostredovekom období. In: Gładkiewicz (ed.): Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča, Wroclaw 2003, 419–446.
 2. Vzácny nález dýky zo Šarišského Ve službách archeologie 4, Brno 2003, 229–231.

2004

 1. Človek ako druhá príroda. In: Divok (ed.):. 40. výročie ochrany prírody a krajiny Slovenského raja. Zborník príspevkov z odborného seminára, 19.-20. október 2004,Čingov. Spišská Nová Ves 2004, 54–64.
 2. Die Burg in der religiösen Vorstellung des Menschen (Zur Symbolik des Turmes). Castrum Bene 7 (Burgen und Siedlungsstruktur). Nitra 265–288.
 3. Hranice v mentálnom chápaní stredovekéhoč Archaeologia historica 29, 2004, 9–36.
 4. K náboženskému synkretizmu v strednej Európe. In: Kožiak/J. Nemeš (zost.): Pohanstvo a kresíanstvo. (Zborník z konerencie usporiadanej 5. – 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici). Bratislava 2004. 147–162.
 5. manžetové ostrohy z územia Slovenska. Zborník SNM 98 – Archeológia 14, 2004, 183–190.

2005

 1. Homo peregrinus. In: Frimmová/E. Klecker (eds.): Itineraria Posoniensia. Zborník z medzinárodnej konferencie Cestopisy v novoveku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3. – 5. novembra 2003 v Bratislave. Bratislava 2005, 24–34.
 2. Mnísi na uhorských cestách v In: P. Sommer/D. Foltýn/K. Charvátová (eds.): Historia Monastica. 1 Sborník z příspěvkůz kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu “Život ve středověkém klášteře”. Tematické bloky: inrmarium, vizitace, Sázavský klášter,řeholníci na cestách. Praha 2005, 277–287.
 3. Patrocíniá stredovekého Spiša. In: Novotná (zost.): Pohľady do minulosti 5. Zborník prednášok z histórie. Levoča 2005, 67–80.
 4. Prehľad bádania o kachliarstve. In: J. Chovanec: Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch. Trebišov 2005, 15–22.
 5. Reminiscencia na Vendelína Jankoviča. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 16, 2005, 10-11.

2006

 1. Patrocínia stredovekého Spiša 2 (v kontexte uctievania svätých na Slovensku). In: Novotná (zost.): Acta musaei Scepusiensis. Levoča 2006, 137-172.
 2. Uctievanie svätých na Slovensku k problematike výskumu patrocínií. Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia Človek, sacrum, prostredie. Sympózium – Kláštorisko, 25.–27. 8. 2005. Levoča 2006, 91-162.

2007

 1. Človek a In: T. Gerboc et al. (eds.):Človek a spoločnosív dejinách. Sympózium – 9.–10. 11. 2006, Tr- nava. Trnava 2007, 6-8.
 2. Úvod. Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Bratislava 2007, 5.

2008

 1. K najstarším dejinám Vajnôr. In: Demo (zost.): Naše Vajnory. Bratislava 2008, 19-27.
 2. Kostol ako zdroj pamäti. Vajnorské novinky, roč. 14,č. 4, 2008, 38-41.
 3. Sakrálne stavby drobné sakrálne In: O. Demo (zost.): Naše Vajnory. Bratislava 2008, 112-117.
 4. Sakrálne stavby Vajnorský In: O. Demo (zost.): Naše Vajnory. Bratislava 2008, 96-111.

2009

 1. Kostol sv. Štefana kráľa v Bernolákove. Musaica Bratislava 2010, 189-210.
 2. Lapis baptismalis z Boldogu (pokus o jeho reinterpretáciu). Ružomberský historický zborník 3. Ružomberok 2009, 34-43.

2010

 1. Historiografia spišskej historickej antropológie Reflektovanie stavu a perspektívy bádania. Kultúrne dejiny, roč. 1,č. 1, 2010, 44-100.
 2. Ku genéze sakrálnych stavieb v Spišskej In:Ľ. Hromják (zost.): Z dejín Spišského prepoštstva. Zbor- ník z medzinárodnej konerencie pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve

– Spišské Podhradie, 11. 11. 2009. Spišské Podhradie 2010, 43-50.

 1. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – marginálie k zahájeniu publikačnejormy prezentácie. Monumen- torum Ochrana pamiatok 22. Bratislava 2010, 448-449.

2011

 1. Glosy k prenikaniu kresíanstva na Spiš. In: Števík (zost.): Spiš v 12. a 13. storočí. Medzinárodná konferencia – Žakovce, 25.–27. 9. 2009. Stará Ľubovňa 2011, 79-87.
 2. Stav poznania kresíanstva na Zemplíne v období In: J. Adam (zost.): Kresíanstvo v dejinách Zem- plína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17.-18. septembra 2010 v Micha- lovciach. Michalovce 2011, 20-25.

2012

 1. Príspevok ku genéze sakrálnych objektov v Spišskej In: Š. Lenčiš/T. Filip (eds.): Putovanie za du- chovnom po gotickej ceste. Košice 2012, 135-140.

2013

 1. Pohľady do stredovekých dejín Slovenska (Res intrincesus lectae). Martin

2016

 1. Poznámky k najnovšej historiografii o templároch, johanitoch a antonitoch na In: Kultúrne dejiny, roč. 7,č. 2, 2016, 197-216.

2017

 1. Hranice v In: M. Pollák (ed.): Ploty, múry, hranice. Levoča 2017, 482-491.
 2. Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska Archaeologia historica 42, 2017, 819-847.
 3. Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach Archaeologia historica 42, 2017, 651-667.

2018

 1. Slovenská monasteriologická historiografia In: M. Kvasnicová (ed.): Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku: Dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava 2018, 16 – 46.

V spoluautorstve

 1. Slivka/L. Olexa: Archeologi vykryvajuítaemnici. Družno vpered, r. 24,č. 12, 1975, 15-17.
 2. L. Olexa/M. Slivka:Červonij klaštor – nacionaľna kuľturna pamjatka. Družno vpered, roč. 25,č. 6, 1976, 26-27.
 3. Olexa/M. Slivka: Kapušanskij zamok. Družno vpered, roč. 25,č. 4, 1976, 26-27.
 4. L. Olexa/M. Slivka: Sociaľno-kuľturne značenia istoričnych pamjatok. Družno vpered, roč. 25,č. 2, 1976, 26-27.
 5. Olexa/M. Slivka: Zborivskij zamok – zabutij skarb. Družno vpered, roč. 25,č. 8, 1976, 26-27.
 6. Slivka/D.Čaplovič: Predbežné výsledky archeologického výskumuĽubovnianského hradu. Krásy Sloven- ska 10, 1976, 448-449.
 7. Slivka/V. Mináč: Druhé predveľkomoravské birituálne pohrebisko v Bratislave-Vajnoroch. Archeologické rozhledy 28, 1976, 426-430.
 8. Slivka/L. Olexa: Staroľubovnianskij zamok – starovinna prikordonna tverdinja. Družno vpered, roč. 25,č. 3, 1976, 26-27.
 9. Slivka/L. Olexa:Ďalšia etapa systematického výskumu Šarišského hradu. AVANS 1976, 1977, 258-259.
 10. Slivka/L. Olexa (zost.): PhDr. Belo Polla, CSc. Personálna bibliografia. Prešov 1977.
 11. Polla/M. Slivka: Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. Archaeologia historica 5, 1980, 69–103.
 12. Slivka/A. Vallašek: Stredoveký hrádok v Herľanoch. AVANS 1979, 1980, 194-195.
 13. Vallašek/M. Slivka:Ďalší zaniknutý hrádok pri Silickej Jablonici. Pamiatky príroda 5, 1980, 42.
 14. Vallašek/M. Slivka: Zaniknutý hrádok v Bukovci. Pamiatky príroda 6, 1980, 19.
 15. M. Slivka/Š. Tóthová/A. Vallašek: Archeologické výskumy SÚPSOP. In: M. Hrušovská (zost.): Jubilejný zborník. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislava 1981, 161-185.
 16. Slivka/A. Vallašek: Hrady a hrádky v severnejčasti Gemera. In: 10 rokov OSPSOP. Prednášky zo seminára, Krásnohorské Podhradie, 22.–24. 4. 1981. Rožňava 1981, 34-39.
 17. Slivka/A. Vallašek: K lokalizácii Tibavského hradu. Vlastivednýčasopis, roč. 30,č. 3, 1981, 137-139.
 18. Slivka/A. Vallašek: Stredoveké pamiatky v Šiveticiach. Vlastivednýčasopis 1, 1981, 186-187.
 19. Slivka/A. Vallašek: Výsledky prieskumu hradiska v Poprade – Kvetnici. AVANS 1980, 1981, 266-268.
 20. Vallašek/M. Slivka: Hanigovský hrad. Nové obzory 23, 1981, 133-144.
 21. Vallašek/Š. Tóthová/M. Slivka: Výskumy niektorých hradov na Slovensku. In: J. Poulík et al.(zost.): Současné úkolyčeskoslovenské archeologie. Reeráty z celostátní konference československých archeologú, Valtice 17. 10.–20. 10. 1978. Praha 1981, 159-165.
 1. Béreš/D.Čaplovič/M. Slivka: Archeologický prieskum zátopovej oblasti Starina. AVANS 1981, 1982, 41-43.
 2. Čaplovič/A. Ruttkay/M. Slivka/A. Vallašek: Zlatý pečatný prsteňz Hrhova. AVANS 1981, 1982, 70-73.
 3. Polla/M. Slivka/A. Vallašek: K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku. Archaeologia histo- rica 7, 1982, 385-411.
 4. Slivka/A. Vallašek: Hospodárske zázemie šľachtických sídiel v oblasti Horného Zemplína. Archaeologia historica 7, 1982, 287-295.
 5. Slivka/A. Vallašek: Hrad Rákoš v Gemeri. Pamiatky príroda,č. 2, 1982, 21-22.
 6. Slivka/A.  Vallašek:  Terénny  prieskum  stredovekých fortifikačných objektov  na  východnom  Slovensku. AVANS 1981, 1982, 263-269.
 7. Slivka/A. Vallašek: Zaniknutý stredoveký hrádok vo Svinici. Pamiatky príroda 3, 1982, 16-17.
 8. Slivka/D.Čaplovič: Terénny prieskum v oblasti Šariša. AVANS 1982, 1983, 73-77.
 9. Vallašek/M. Slivka: Poznámky k terminológii stredovekých fortifikačných stavieb. Pamiatky príroda 1, 1982, V (príloha).
 10. Slivka/D.Čaplovič: Včasnostredoveké osídlenie Šariša. Študijné zvesti AÚ SAV 20, 1983, 273-301.
 11. Slivka/A. Vallašek: Stredoveké šľachtické sídla v oblasti dolného Zemplína. Nové obzory 25, 1983, 145-190.
 12. Slivka/A. Vallašek: Zaniknutý hrádok nad obcou Skároš. AVANS 1982, 1983, 227-228.
 13. Vallašek/M. Slivka: Zisíovací výskum zaniknutého stredovekého hrádku v Radvanovciach. AVANS 1982, 1983, 254-256.
 14. Slivka/F. Javorský: Výsledky archeologického výskumu na lokalite Poprad Stojany. Archaeologia historica 9, 1984, 193-214.
 15. Slivka/F. Javorský: Záchranný výskum sakrálneho objektu v Poprade – Spišskej Sobote. AVANS 1983, 1984, 196-199.
 16. M. Slivka/A. Vallašek: Stredovekéfortifikačné objekty v severnejčasti Gemera. Arch. rozhledy 36, 1984, 653-663.
 17. Slivka/M. Vizdal: Hrad Brekov. Nové obzory 26, 1984, 167-185.
 18. D.Čaplovič/M. Slivka: Stredoveká importovaná keramika na východnom Slovensku. Arch. rozhledy 37, 1985, 49-57.
 19. Ruttkay/M. Slivka: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredo- veku. Archaeologia historica 10, 1985, 333–356.
 20. Slivka/M. Plaček: Dračí hrádek u Stupavy a jeho nejstarší vyobrazení. Malovaný kroj 1, 1986, 9.
 21. Slivka/M. Plaček: Dračí hrádok pri Borinke a jehofunkcia. Pamiatky príroda, roč. 15,č. 3, 1986, 94-99.
 22. Slivka/M. Plaček: K objevu neznámeho hradu na Záhorí. Malovaný kroj 4, 1986, 7.
 23. Slivka/M. Plaček: Zvyšky stredovekého hradu nad obcou Kuchyňa. Vlastivednýčasopis 3, 1986, 131-134.
 24. M. Slivka/A. Vallašek: Archeologický výskum stredovekého hrádku v Medziankach. Nové obzory 28, 1986, 137–162.
 25. Vallašek/M. Slivka: Zur Problematik der Sitze des Mittel- und Kleinadels im Mittelalter in der Ostslowakei. In: B. Chropovský et al. (eds.): Urzeitliche undrühhistorische Besiedlung der Ostslowakei in Bezug zu den Nachbargebieten. Nitra 1986, 311-316.
 26. Slivka/M. Plaček: Stredoveké hrádky v okolí Bánoviec nad Bebravou. Vlastivednýčasopis 3, 1988, 141-143.
 27. Slivka/A. Vallašek: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice 1991.
 28. Slivka/I. Chalupecký: Kláštorisko – Skala útočišía (vreckový sprievodca). Spišská Nová Ves 1995.
 29. Čaplovič/M. Slivka: Archeológia stredoveku a nové poznatky o stredovekých dejinách. In: Studia Archaeo- logica Slovaca Mediaevalia 1, 1998, 9–34.
 30. G. Lukáč/M.  Slivka:  Predbežné  výsledky  archeologického  výskumu  zaniknutej  zrubovej  stavby  na  lokalite  Zlaté-Kláštorisko pri Bardejove. In: O. Dyba/S. Kołodziejski/R. Marcinek: Patientia et Tempus. Kraków 1999, 121-126.
 31. Bodoríková/I. Kvetánová/M. Slivka: Nové kostrové nálezy zo zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechti- ciach. Slovenská antropológia 11, 2008, 14-19.
 32. Červenka et al. (zost.): Naše Vajnory. Bratislava 2008.
 33. Slivka/T. Kopták: Spišský Štiavník – kaštieľ. Zaniknutý cisterciátsky kláštor. Nálezová správa z výskumov z rokov 2006 a 2007. Trnava 2009.
 34. Kvetánová/M. Slivka: Výskum kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. AVANS 2008, 2011, 171-173.
 1. Bodoríková et al.: Analýza kostrových pozostatkov z okolia gotickej kaplnky pri zaniknutom kostole sv. Katarí- ny v Dechticiach (okr. Trnava), exhumovaných v rokoch 2008, 2009 a 2011. Slovenská antropológia 2, 2014, 5-14.
 2. Marková et al.: Analýza kostrových pozostatkov z krypty zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach (okr. Trnava) exhumovaných v rokoch 2013 a 2014. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava 2016, 453-458.
 3. Hanuš/D. Kušnirák/M. Slivka: Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica 42, 2017, 651-667.

 

O autorovi

 1. Benčatová: Archeológ Michal Slivka žije v srdci Raja už tridsaípäírokov. Sprístupňuje kartuziánsky kláštor na Skale útočišía už od roku 1983. Korzár Spiš, 3. október 2018.
 2. Ičo: Spišský archeológ Michal Slivka medzi dvoma kláštormi. SME, 3. august 1996.
 3. Lukáč: K životnému jubileu doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. Monument revue 2,č. 2, 2013, 66-67.
 4. O. Ožďáni: K životnému jubileu doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. Informátor SAS 19,č. 2, 2008, 30-31.

Slivka, Michal, Doc. PhDr., CSc – archeológ. In: J. Petrík: Slovenský raj. Náčrt histórie a osobností Slovenského raja.

Spišská Nová Ves 2006, 233-234.

 1. Viršinská: Archeológ a historik Michal Slivka šesídesiatročný. Historický zborník 19, 2008, 277-279.
 2. Neumann: K životnému jubileu doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. Inormátor SAS 29,č. 1-2, 2018, 66-67.

 

 

Recenzie

 1. Slivka: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Martin 2013. (rec.) D. Košarišían – In: Kultúrne dejiny, roč. 6,

č. 2, 2015, 317-318.

 1. Slivka: Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Martin 2013. (rec.) L. Bajko – In: Medea – Studia Mediaevalia et Antiqua 19/20 2015/2016, (2017), 108-110.

Internetové zdroje:

Nočná pyramída – hosí(štvrtok 31. 5. 2018 22:19)

https://player.fm/series/nocna-pyramida-host-1309398/nocna-pyramida-host-stvrtok-3152018-2219 Autorov tzv. citačný index vykazuje 1147 citácií, z toho 443 zahraničných