1231 Spomína sa ako vyvinutá obec
1286 Bobrovec patril komesovi Bohumírovi, neskôr panstvu Likava, na konci 18. stor. ho kúpili Okolicsányiovci
od 15.stor. Sa vyvíjal ako zemepanské mestečko poplatné ročnou dávkou, čo r. 1482 potvrdil listinou Matej Korvín, r. 1527 Ján Zápoľský, 1569 Maximilián, 1604 Rudolf II
1510 Bobrovec získal od ostrihomského biskupa Bakócza privilégium týkajúce sa vyberania desiatkov v jednej sume
1563 Ferdinand II. oslobodil od platenia poplatkov na mýtach
1652 Podľa urbára museli kvôli panstvu Likava obyvatelia robotovať pri opravách hradu, odvádzať hradu dávky a poplatky
1715 Mal mlyn a 49 daňovníkov
1792 František I. udelil privilégium na týždenné trhy a rozšíril jarmočné právo
koniec 18. stor Bobrovec kúpili Okolicsányiovci
1828 179 domov a 1992 obyvateľov
1840 Tu založil Árway spolok striezlivosti
19.stor. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, dom.výrobou plátna, modrotlače, výrobou pálenky, murárstvom, obuvníctvom, tesárstvom, mnohí pracovali v 2.pol.19. stor. v Pešti