2014 – 24. marca zamestnanec KPÚ Žilina počas obhliadky stavby rekreačného domu Eden v Krížskej doline v k. ú. obce Dúbrava, zistil narušenie archeologických kultúrnych vrstiev s veľmi bohatým keramickým materiálom. Následný archeologický výskum spoločnosti ARCHEOVÝSKUM, s. r. o. priniesol nové poznatky o ťažbe antimónu, ktorého pozostatky boli predmetnou výstavbou narušené. Podarilo sa odkryť jedinečnú nálezovú situáciu pozostávajúcu z dvoch archeologických objektov a kultúrnej vrstvy, dokladajúcu zhutňovanie vyťaženej antimonitovej rudy z neskorého stredoveku a novoveku. Najzaujímavejším nálezom je pozostatok pece štvorcového pôdorysu lemovanej z troch strán nasucho kladenými kameňmi. V peci sa nachádzala troska i s keramikou, v ktorej sa tavila. V blízkosti pece boli preskúmané základy drevenej pravouhlej stavby s dochovanými zvyškami drevenej podlahy (Záhorec 2014,  12, 13; Furman 2016, 371).