Jakubovany – Vysoký Hrádok

Severovýchodne od obce Jakubovany na južnom predhorí Západných Tatier sa nachádza Vysoký hrádok. Polohu Vysoký hrádok zo západu obteká potok Klokôtka, ktorý z výhodnej strany priberá prítok bezmenného potôčika. Južný svah je bez náznakov opevnenia. Severná a západná strana je od okolia oddelená mohutnou priekopou. Z východnej strany ho oddeľuje od okolia strmý prírodný zráz. Hradisko je opevnené mohutným valom s rozmermi 60 x 78 m. Archeologickým výskumom LM v Ružomberku pod vedením V. Hanuliaka v roku 1977 sa podarilo získať praveké a stredoveké črepy. Podľa V. Hanuliaka lokalita mohla predstavovať opevnený typ usadlosti, ktorá využívala k svojej obrane prírodnú fortifikáciu a tiež i opevnenie vybudované v mladšej dobe bronzovej. Povrchovým prieskumom realizovanom v roku 2015 bol z narušenej vrstvy pri chate získaný nepočetná keramika pravdepodobne z predpúchovského horizontu a z obdobia stredoveku.

Václav Hanuliak o Vysokom hrádku píše:

Z archívnych záznamov sa podarilo zistiť, že lokalita Vysoký hrádok bola skúmaná v roku 1933. V období hospodárskej krízy vykopávali nezamestnaní občania z Jakubovian na hrádku predmety, ktoré predávali do Liptovského múzea. Medzi zistenými predmetmi sa uvádzajú črepy z nádob a jeden veľký železný nôž.“ (Hanuliak 1981c, s. 77)

1956 – V. Uhlár objavil halštatské hradisko v Jakubovanoch v polohe Vysoký hrádok. Neskôr, v roku 1977 na tejto lokalite robil výskum V. Hanuliak. Podarilo sa mu preukázať osídlenie polohy zo stredoveku (Uhlár 1961, pozn. 22,  174; Hanuliak 1981c,  76–78).

1977 – Pod vedením V. Hanuliaka sa realizoval archeologický výskum polohy Vysoký hrádok v k. ú. obce Jakubovany. Získaný črepový materiál z areálu hrádku a zo zásypu severozápadnej časti obrannej priekopy obsahoval praveký a stredoveký materiál. Stredoveké fragmenty V. Hanuliak datuje do obdobia 14. až 16. stor., praveké nálezy J. Bárta radí do obdobia lužickej k. (Hanuliak 1981c,  77).

2012 – na hrádku relalizovali zber v krtincoch A. Gašpar, M. Ontko a N. Pažinová. Z prieskumu pochádza početný súbor keramiky datovanej do obdobia lužickej kultúry a hlinený praslen . Vo vývrate v západnej časti areálu zachytili koncentráciu na seba naukladaných kameňov (Gašpar/Ontko/Pažinová 2017, 75-76. 

Na webovej stránke obce sú zhrnuté doteraz publikované údaje o lokalite: 

https://www.jakubovany.sk/urad-107/oznamy/vysoky-hradok-vo-svetle-historickych-udajov-a-aktualna-mapa-lokality-298sk.html

 


[V Liptovskom múzeu v Ružomberku sa však podľa archeologičky Mgr. S. Sliackej nenachádza žiadna výskumná dokumentácia ani nálezy z výskumu v Jakubovanoch.