FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

GAŠPAR/ONTKO/PAŽINOVÁ 2017 – Gašpar, Adam/Ontko Michal/Pažinová, Noemi: Zberové nálezy z Jakubovan. AVANS 201, Nitra 2017, 75-76.

UHLÁR 1961 – Uhlár, Vlado: Mních pri Ružomberku v praveku a včasnej dobe dejinnej. Štud.  Zvesti AÚ SAV 4, 1961, s. 139–179.

HANULIAK 1981c – Hanuliak, Václav: Súpis archeologických lokalít z 9.–16. storočia v okrese Liptovský Mikuláš. Ružomberok, nepublikovaný rukopis.

VITEK 2014 – Vítek, Peter: JAKUBOVANY – Stručné dejiny obcí Jakubovany a Hôra, pôvod a vývin spoločného majetku vo svetle archívnych dokumentov. Liptovský Mikuláš 2014.