V roku 2013 F. Bizub z Kráľovej Lehoty v obecnom časopise publikoval správu o novo zistenom hradisku (Bizub 2013, s. 1–5). Má sa nachádzať juhovýchodne od obce Kráľova Lehota v polohe Záhradište. Podľa autora ide o skomolený historický názov Za Hradisthe a U Hradiste nachádzajúci sa v latinsky písaných stoličných dokumentoch z rokov 1609 a 1615. Ide o miesto južne od polohy Opáleniská a Kladiny na kóte 750, z južnej a juhovýchodnej strany ohraničené potokom Belinec, zo západu poľnou cestou zarezávajúcou sa do okolitého rovinatého terénu a smerujúcou na juh ku kopcom Mních a Žiar.

Prvé vojenské mapovanie znázorňuje na tejto polohe tri murované stavby. Údajná akropola má temer pravidelný štvorcový pôdorys, avšak bez stôp po opevnení. Z južnej strany sú viditeľné terasy obklopujúce vrcholovú plošinu. Na prvý pohľad ide o veľmi zaujímavú a strategickú polohu na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu, s výhľadom na údolie Čierneho Váhu a náprotivnou polohou Vachtárová.

Nálezy F. Bizuba z polohy severne od kóty 750 predstavujú klasické novoveké črepy vyskytujúce sa všade na poľnohospodársky obrábaných poliach. Výnimkou by mohol byť železný nožík nájdený v roku 2013 na akropole, ktorý podľa K. Pietu možno priradiť do doby halštatskej. Zaujímavou je tiež informácia o poklade mincí, ktorý bol údajne nájdený spolu s nádobou v 90. rokoch 20. stor., počas prác na poli južne od kóty 750.

Bohužiaľ, do dnešného dňa sa nepodarilo zistiť žiadne nálezové okolnosti ani zloženie nálezu. Možno len veriť, že sa v budúcnosti nájde osoba, ktorá sa odhodlá k informovaniu kompetentných a tým napomôže získať dôležité informácie o osídlení tejto zaujímavej polohy.

 

1846 – Podľa V. Majlátha mali byť v Kráľovej Lehote nájdené v auguste dva bronzové meče a sú v majetku Ľudovíta Lehoczkého (Majláth 1876).

 

1967 – 1. až 5. apríla K. Pieta v rámci záchranných akcií na Liptove zdokumentoval dva čiastočne porušené hroby vo výkope pre rozšírenie cesty Kráľová Lehota – Svarín – údolie Čierneho Váhu, v úseku tesne na hranici intravilánu obce Kráľová Lehota. Porušené hroby boli bez milodarov, kostrové pozostatky boli uložené v natiahnutej polohe naznak s orientáciou S–J. Pri jednej kostre bol nájdený železný klinec a zvyšky truhly. Podľa K. Pietu ide zrejme o stredoveké alebo mladšie hroby. Pri výkopových prácach bolo zničených okrem toho ďalších päť hrobov (Pieta 1968a).