Liptovské Matiašovce-Pod Mníškom

V polohe Pod Meštrovou a Pod Žiarom v roku 1930 boli pri kopaní žľabu k mlynu nájdené črepy. V rokoch 1973 a 1974 realizoval na lokalite Pod Mníškom (v niektorých mapách udávaná ako poloha Kozí chrbát), archeologický výskum V. Hanuliak, počas ktorého našiel niekoľko prekrývajúcich objektov z neskorolaténskeho, mladorímskeho a slovanského obdobia. Nachádza sa 100–150 m juhovýchodne od horárne Pod Meštrovou, blízko ústia Suchej doliny. Mníšek zo severnej strany je ohraničený prudkým zrazom, pod ktorým tečie bystrina Studnička. Z južnej strany vytvára sedlo nazývané Kozí chrbát. Preskúmané boli tri objekty zo staršej doby rímskej, slovanské polozemnice s prepálenými pieskovcami indikujúcimi piecky, kovolejársky objekt, zásobnicová stredoveká jama a bližšie nešpecifikované objekty. Mladšie, ranostredoveké objekty sa koncentrovali v severovýchodnej časti lokality na umelo upravených terasách. Stopy po opevnení nie sú v súčasnosti viditeľné, no nemožno ho vylúčiť. Ide totiž o vyvýšenú polohu s terasami s výrazným zlomom na západnom okraji sídliska, kde by sa opevňovací systém mohol predpokladať. Prípadný archeologický výskum by mohol otázku fortifikácie lokality vyriešiť.

1974 – V lete v chotári obce Liptovské Matiašovce – poloha Pod Mníškom sa zistili pri kopaní základov rýh pre rekreačné chaty stopy pravekého a včasnostredovekého osídlenia. Na preskúmanej ploche s rozlohou asi 250 m2 sa získal materiál púchovskej k., ako aj včasnostredoveké objekty z obdobia 9. až 12. stor. zistené na umelo upravovaných terasách (Hanuliak 1999, s. 57).

Liptovské Matiašovce-kóta 950/Nad Konislavou

Bezmenná lokalita na kóte 950 sa nachádza východne od známeho náleziska Pod Meštrovou a severne od evidovaných mohylníkov v polohe Konislava a lúk nazývaných Priehonisko. Ide o ostrožnú polohu so strmými svahmi na východnej, južnej a severozápadnej strane. Vrchol polohy je pomerne plochý, na západe sa plošina terasovito zvažuje k nižším polohám. Západná hrana vyúsťuje do cesty, ktorá vedie späť na juh k polohe Konislava. Z lokality pochádza početný keramický materiál a pomerne ucelený súbor železných predmetov z období od d. halštatskej po stredovek.