Prosiek-Hrádok

Lokalita je situovaná na vápencovom brale pri vstupe do Prosieckej doliny, z východnej strany obtekaná potokom Prosiečanka. V pôdoryse má nepravidelný tiahly tvar s hlavnou osou orientovanou v smere východ–západ. Opevnenie dokladá pravdepodobne valový násyp na západnom svahu vrcholového plateau, ktorý je v súčasnosti možné pozorovať vo forme výrazných terasovitých úprav. Dochovaný materiál lokalitu datuje do obdobia púchovskej kultúry a stredoveku (9.–12. stor.). Vstupná brána do akropoly je situovaná na juhovýchodnej strane a pôvodne mala asi polkliešťovitý tvar. Podľa K. Pietu ide o ojedinelý doklad slovanského výšinného sídliska na Liptove.

Na juhovýchodnom úpätí hrádku pred vstupom do Prosieckej doliny sa nachádza púchovské sídlisko, ktorého datovanie dokladá nájdený hnuteľný archeologický materiál.

Povesť o Prosieckej pani perom Urama-Podtatranského:

Kde teraz holé prosiecke bralá, tam bol v dávnych časoch krásny panský kaštieľ. V ňom bývala pani Prosiecká, bohatá, ale veľmi skúpa a neľútostná osoba. V istý deň vkročila do dvora jedna žobráčka s malým dieťaťom na rukách a prosila paniu, aby smilovala sa nad ňou a nad jej úbohým dieťaťom, lebo že jej od hladu mrie. Ale skúpa pani, miesto toho, aby obdarovala ju niečim, schytila skalu a hodila ju do žobráčky. Skala trafila dieťa prebila hlávku jeho. Keď to videla matka, zakliala v strašnom bôli: „Bohdaj, by si skamenela!“ A hľa, pani cíti, že meravejú jej kosti, chladnú jej údy, –a ona sama i s domom i so všetkým obracia sa na tvrdú skalu. A na pokutu i k výstrahe iným, stojí ona tam sťa čierna chladná skala.“ (Uram-Podtatranský 1901, s. 43)

Prosiek-Nad Vlčím

Poloha Nad Vlčím je juhovýchodným výbežkom masívu Čerenová. Ide o výraznú ostrožnú polohu s plošinou, z troch strán prirodzene ohraničenou strmými svahmi. Od západu je poloha oddelená umelou priekopou. Vhodnosť polohy pre osídlenie dokladajú, okrem konfigurácie terénu, aj archeologické nálezy z obdobia od staršej doby železnej po novovek, predovšetkým železné predmety, keramika a medený grajciar z roku 1781.

Realizované archeologické aktivity:

1950 – 17. januára SSS LM zaslala na AÚ SAV Nitra nálezy z novoobjavenej archeologickej lokality, tzv. Prosieckej vyvieračky, vzdialenej asi 2 km od známeho prosieckeho Hrádku v k. ú. obce Prosiek. Zo zaslaných nálezov si zasluhujú pozornosť črepy z neobyčajne veľkej zásobnice z obdobia púchovskej k. Nálezy po preskúmaní sa mali dostať do Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši (SSS LM 1950).

1993 – 8. mája AÚ SAV Nitra realizoval pod vedením K. Pietu prieskum lokality Prosiek, poloha Hrádok. Na povrchu hrádku sa keramické zlomky prakticky nevyskytovali. Sondážou sa našli neveľké črepy a drobné zlomky mazanice. Detektorom kovov sa podarilo doložiť niekoľko predmetov zo slovanského obdobia – hrot šípu s dlhou tuľajkou a spätnými krídelkami, časť zubadla, malú bronzovú pracku z drôtu kruhovitého prierezu, miniatúrne železné nožnice a masívne železné šidlo. Z Hrádku pochádza starší nález – bronzový liaty závesok kruhovitého tvaru, aký poznáme z neskorolaténskeho obdobia (Pieta 1994b).

2006 – AÚ SAV Nitra, pod vedením K. Pietu a L. Benedikovej, realizoval prieskum polohy Nad Vlčím v k. ú. obce Prosiek, neďaleko známeho prosieckeho Hrádku. Na polohu upozornili K. Pietu amatéri. Prieskum potvrdil vhodnosť polohy pre osídlenie. Z troch strán je prirodzene chránená a zo západu zväčšeným a upraveným zásekom. Prieskum detektorom kovov priniesol niekoľko železných predmetov z d. laténskej a pri ich dohľadávaní aj črepy púchovskej k., severokarpatskej sk. a zo stredoveku (Benediková 2009b).