1836 – Nad obcou Kalameny bola v hone Turnisko nájdená železná sekera, pravdepodobne tzv. tesárska hranolovka (SAZA, Belo Majláth, osobný fond, 4; Furman 2016, 360)

1873 – Od 2. septembra do 7. decembra boli v Kalamenoch vedľa svahu pri mlyne nájdené kovové predmety, medzi ktorými vyniká prsteň so skarabeom. Podľa egyptológov Martina Odlera a Kvety Smolárikovej ide však o falzifikát inšpirovaný egyptskými hieroglyfmi (SAZA, Belo Majláth, osobný fond, 12;  Furman 2016, 363)

1975 – V. Hanuliak povrchovým prieskumom lokalizoval zaniknutý majer v obci Kalameny, poloha Blatná. Vďaka hlbokej orbe sa na dvoch miestach našli početné zlomky keramiky, žulových okruhliakov, opracovaných vápencových a pieskovcových kvádrov z porušených stavebných objektov. Získané črepy zastupovali keramickú škálu nádob datovaných do 14. až 15. stor. (Hanuliak 1981c, 25).