Hanuliak 1981c – Hanuliak, Václav: Súpis archeologických lokalít z 9.–16. storočia v okrese Liptovský Mikuláš. Ružomberok, nepublikovaný rukopis.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.