19. stor. – V neznámom roku bola v obci Nižné Malatíny nájdená bronzová spona. Ide o bronzovú sponu typu Almgren 68 zo začiatku d. rímskej. Bohužiaľ bližšie nálezové okolnosti nepoznáme. V. Majláth ju mal zrejme vo svojej zbierke, zachovala sa len jej kresba (SAZA, Belo Majláth, osobný fond, 34). Taktiež hlinenú nádobu (misu), nájdenú počas orby, z obce Stankovany. V. Majláth zobrazuje ako nález z 19. stor. pochádzajúci z bližšie neznámeho miesta (SAZA, Belo Majláth, osobný fond, 15).

1960 – 16. mája našiel údajne P. Adamec, správca fary v Stankovanoch, kostrové pozostatky jedinca, ktoré sám datoval do staršej d. bronzovej. Ohlásenie nálezu zaslal menovaný na AÚ SAV. Následne P. Čaplovič vykonal obhliadku nálezu, kde zistil nasledovné nálezové okolnosti: správca fary P. Adamec získal lebku a niekoľko kostí z hrudníka a rúk pri kopaní jamy pre oplotenie okolo fary v blízkosti kostola. Okrem kostí, ktoré sú pomerne zachovalé a môžu pochádzať z hrobu 100 až 200 rokov starého. Nenašli sa žiadne iné nálezy. K názoru, že ide o hrob zo staršej d. bronzovej dospel správca farnosti na základe porovnania nálezu s lebkou z Liskovskej jaskyne nachádzajúcou sa v LM v Ružomberku (Čaplovič 1961).