2017

V obci Hruštín (okr. Námestovo), poloha Predné Bosurčie, bola v potoku Hruštínka, nájdená plochá medená sekera. Ide vôbec o prvý praveký archeologický nález z katastra obce Hruštín. Nález bol odovzdaný do Oravského Múzea P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku miestnym rodákom J. Gáborom v roku 2017. Podľa slov nálezcu bola sekera objavená náhodne, a to pri vyberaní kameňov zo severného brehu potoka v extraviláne obce. Viac o náleze v internetovom článku:

Medená sekerka z Hruštína

alebo odbornom článku:

Medená sekerka z Hruštína. In: Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia 27, Ročník CXI – 2017. Bratislava 2017, s. 43-47

celý článok nájdete tu:

https://www.academia.edu/35927734/Meden%C3%A1_sekera_z_Hru%C5%A1%C3%ADna_-_Fund_eines_Kupferbeils_aus_Hru%C5%A1t%C3%ADn